Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku

Potok 73

38 - 404 Krosno

tel./fax: 13 43 656 95

e - mail: zspotok@jedlicze.pl

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Edmunda Łozińskiego w Potoku

 

Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-25

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

 

Wyłączenia

 

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiszowe

 

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Kazalska: zspotok@jedlicze.pl
 • Telefon: 13 43 656 95

 

Każdy ma prawo:

 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego  - pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

    Organ nadzorujący: Burmistrz Gminy Jedlicze

    Adres: ul. Rynek 6

    38-460  Jedlicze

    E-mail: ug@jedlicze.pl

    Telefon: (013) 44-847-10

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba w Potoku 73, 38-404 Krosno

 

Dojazd

 

Do siedziby Szkoły Podstawowej im. Edmunda Łozińskiego w Potoku  można dojechać linią MKS nr 16 – przystanek Potok skrzyżowanie 10 lub przystanek Potok Dom Ludowy oraz linią MKS nr 2 – przystanek skrzyżowanie na drodze krajowej 28. Można dojechać także liniami autobusowymi drogą krajową 28 w kierunku Jasła – przystanek Potok skrzyżowanie. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego  wynosi około 300 metrów.

 

Rozkład jazdy MKS Krosno  znajduje się na stronie http://rozklad.mks-krosno.pl/

 

Opis ogólny budynku w Potoku73

 

Teren szkoły jest częściowo ogrodzony. Budynek stanowi bryłę składającą się z dwóch budynków połączonych przewiązką. W budynku z lewej strony przewiązki znajdują się sale lekcyjne, pokój nauczycielski, gabinet higienistki oraz filia Biblioteki Publicznej w Jedliczu. W budynku z prawej strony przewiązki znajdują się sale lekcyjne, sala gimnastyczna i na I piętrze biblioteka szkolna. W przewiązce znajduje się sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, sale lekcyjne, szatnia i sanitariaty. Przed szkołą znajduje się parking samochodowy.

Dla interesantów udostępnione jest główne wejście do budynku szkoły. Do wejścia prowadzą schody. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia tylko na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") mogą komunikować się ze Szkołą Podstawową im. Edmunda Łozińskiego w Potoku  przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się:

e-mail: zspotok@jedlicze.pl , tel./faks: 13.43.656 95.

 

 

Deklaracja dostępności

25 lutego 2021