Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku

Potok 73

38 - 404 Krosno

tel./fax: 13 43 656 95

e - mail: zspotok@jedlicze.pl

Na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.(Dz. U. poz.410),

 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.(Dz. U. poz.492),

 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 493)

 

po uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę ustala się sposób kształcenia na odległość w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. ustalony w Procedurach realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Edmunda Łozińskiego w Potoku z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadańzałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edmunda Łozińskiego w Potoku z dnia 24 marca 2020r. w sprawie organizacji realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Edmunda Łozińskiego w Potoku z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

Procedura realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, podział godzin oraz zasady pracy i bezpiecznego korzystania z Internetu są opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 

Dyrektor szkoły: Agata Kazalska

 

 

Komunikat Dyrektora Szkoły im. Edmunda Łozińskiego w Potoku
z dnia 24 marca 2020 r.

24 marca 2020